Výberové konanie - odborný asistent - CUP Politológia

Zverejnené dňa: 22.02.2022

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov TnUAD vypisuje

výberové konanie na obsadenie

pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent

v študijnom odbore 26. politické vedy

na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom odbore 26. politické vedy,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 3 roky,
  • publikačná aktivita v oblasti uvedeného odboru za ostatné 3 roky,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • zoznam publikovaných prác, 
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 7.3.2022 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica