Výberové konanie - odborní asistenti - FZ

Zverejnené dňa: 20.07.2021

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje
výberové konanie
na obsadenie dvoch pracovných miest vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent
v odbore 25 Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Ošetrovateľstvo,
 • odborná prax vo vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore vítaná,
 • dvojročná klinická prax v odbore,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • pedagogická a výskumná činnosť v odbore vítaná,
 • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook.

Iné požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, 
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.  Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály, s označením „výberové konanie“, zasielajte do 10.08.2021 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50 Trenčín

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica