Výberové konanie - kvestor TnUAD

Zverejnené dňa: 16.01.2013

Rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

kvestor TnUAD

Požiadavky:

 • vysokoškolské  vzdelanie 2. stupňa,
 • minimálne 5 ročná odborná prax,
 • znalosť platnej legislatívy potrebnej pre riadenie administratívneho a hospodárskeho chodu VŠ,
 • znalosť ekonomických činností pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
 • spoľahlivosť, občianska a morálna bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • stručnú písomnú predstavu uchádzača o riadení hospodárskeho a administratívneho chodu VŠ,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 28.1.2013 s označením obálky „výberové konanie“ na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

OPaM, Študentská 2, 911 50  Trenčín.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. 

Trenčín, 16.1.2013

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
poverený výkonom funkcie rektora TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica