Výberové konanie - FŠT - vedúci katedry

Zverejnené dňa: 22.10.2012

Fakulta špeciálnej techniky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 1, 911 50  Trenčín
e-mail: miloslava.gavacova@tnuni.sk, tel.: 032/7400 201, fax: 032/7400 490

 

VEC :  Výberové   konanie

 

Dekan

Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie pracovných miest:

 • Jedno funkčné miesto -Vedúci Katedry technickej mechaniky a častí strojov – v odbore 5.2.5. časti a mechanizmy strojov
 • Jedno funkčné miesto - Vedúci Katedry strojárskej technológie a materiálov – v odbore 5.2.7. strojárske   technológie a materiály

Požiadavky:

 • 3. stupeň vysokoškolského vzdelania v príslušnom odbore
 • osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona 131/2002 Z. z. § 75 ods. 1 – 7
 • aktívna účasť s publikovanými príspevkami na zahraničných a domácich konferenciách
 • účasť na tvorbe učebných programov a vzdelávacích systémov
 • samostatnosť v práci
 • komunikatívnosť
 • práca s počítačom
 • občianska a morálna bezúhonnosť

K prihláške treba doložiť:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overenú kópiu diplomu,
 • ďalšie doklady o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností,
 • zoznam publikačných prác,
 • v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom  vzdelaní zasielajte na adresu:

Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD
Študentská 2, 911 50 Trenčín,
 s označením „výberové konanie“ v termíne do 16.11. 2012. 

Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne, 17.10.2012

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan FŠT TnUAD 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica