Výberové konanie - FŠT - vedúci katedry

Zverejnené dňa: 10.12.2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie:

 • na funkciu vedúceho Katedry technickej mechaniky a častí strojov – v odbore 5.2.5. časti a mechanizmy strojov

Požiadavky:

 • profesor alebo docent v príslušnom odbore
 • osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona 131/2002 Z. z. § 75 ods. 1 – 7
 • aktívna účasť s publikovanými príspevkami na zahraničných a domácich konferenciách
 • účasť na tvorbe učebných programov a vzdelávacích systémov
 • samostatnosť v práci
 • komunikatívnosť
 • práca s počítačom, znalosť MS Office,
 • pasívna znalosť jedného cudzieho jazyka (AJ, NJ)
 • občianska a morálna bezúhonnosť

K prihláške treba doložiť: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overenú kópiu diplomu,
 • ďalšie doklady o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností,
 • zoznam publikačných prác,
 • v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace. 

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom  vzdelaní zasielajte na adresu:

Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD

Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 11.1.2013. 

Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne, 7.12.2012

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan FŠT TnUAD 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica