Výberové konanie - FŠT - tajomník fakulty

Zverejnené dňa: 21.11.2012

Dekan
Fakulty špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

tajomník fakulty.

Tajomník fakulty je vedúcim zamestnancom fakulty, ktorého náplňou je zabezpečovanie a zodpovednosť za administratívny a hospodársky chod fakulty. Je priamo podriadený dekanovi fakulty.

POŽADUJEME:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
  • odborná prax v oblasti ekonomiky vysokej školy, alebo porovnateľnej inštitúcie min. 5 rokov
  • bezúhonnosť
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
  • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 5. 12. 2012 do 15.00 hodiny. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 21.11. 2012 

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan FŠT TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica