Výberové konanie - FŠT - docent

Zverejnené dňa: 10.12.2012

Fakulta špeciálnej techniky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 1, 911 50  Trenčín
e-mail: miloslava.gavacova@tnuni.sk, tel.: 032/7400 201, fax: 032/7400 490

 

VEC: VÝBEROVÉ KONANIE

 

Dekan

Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 • Jedno funkčné miesto vysokoškolského učiteľa do funkcie docent  na Katedru strojárskej technológie a materiálov v odbore 5.2.7. strojárske technológie a materiály.

Požiadavky:

 • 3. stupeň vysokoškolského  vzdelania v príslušnom odbore
 • osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona 131/2002 Z. z. § 75 ods. 1 – 7
 • aktívna účasť s publikovanými príspevkami na zahraničných a domácich konferenciách
 • účasť na tvorbe učebných programov a vzdelávacích systémov
 • samostatnosť v práci
 • komunikatívnosť
 • práca s počítačom
 • občianska a morálna bezúhonnosť

K prihláške treba doložiť:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overenú kópiu diplomu,
 • ďalšie doklady o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností,
 • zoznam publikačných prác,
 • v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace. 

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom  vzdelaní zasielajte na adresu:

Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 11.1.2013. 

Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne, 7.12.2012

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan FŠT TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica