Výberové konanie - FSEV - profesor

Zverejnené dňa: 26.10.2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na:

  • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v študijnom odbore 3.3 Ekonómia a manažment na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov

POŽADUJEME:

  • získaný vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v  študijnom odbore 3.3. Ekonómia a manažment, alebo v príbuznom študijnom odbore,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 5 rokov,
  • publikačná aktivita medzinárodného významu z oblasti uvedeného študijného odboru za ostatných päť rokov,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác. 

 

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 15.11.2012. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. 

V Trenčíne,  dňa 22.10.2012

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica