Výberové konanie - docent - FZ

Zverejnené dňa: 30.11.2021

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie jedného funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

vo funkcii docent v odbore 46 Zdravotnícke vedy na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

 Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore chémia, špecializácia analytická chémia,
 • ukončené vysokoškolské štúdium III. stupňa v medicínskom odbore Onkológia,
 • splnenie minimálnych kritérií pre obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne v súlade s Organizačnou smernicou 3-FZ-001 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FZ TnUAD v Trenčíne,
 • minimálne 3-ročná pedagogická prax,
 • vedecko-výskumná činnosť v danom alebo v príbuznom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť v danom alebo v príbuznom odbore,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook

Iné požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach,
 • prehľad plnenia kritérií vyplývajúcich zo „Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovaní funkcií profesorov na FZ TnUAD“ 3_FZ_001_Vseobecne_kriteria_obsadzovanie_prof_doc_FZ_TnUAD_2021_.pdf (tnuni.sk)
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady a kritériá, budú prihlášky obratom vrátené.

Prihlášku do výberového konania, vrátane všetkých požadovaných dokladov s označením „výberové konanie“ zasielajte do 10.12.2021 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2
911 50  Trenčín 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica