Výberové konanie - docent - FZ

Zverejnené dňa: 04.04.2023

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste docent
v odbore 46 Zdravotnícke vedy, študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v nelekárskych vedách,
 • získanie akademického titulu PhD., prípadne vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.), alebo doktor vied (DrSc.),
 • splnenie minimálnych kritérií pre obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne v súlade s Organizačnou smernicou 3-U-056 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Trenčíne,
 • minimálne 2-ročná klinická prax

Iné požiadavky:

 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook.
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach,
 • prehľad o vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti (za posledných 5 rokov s označením 3 najvýznamnejších publikačných výstupov), a prehľad ohlasov na vedeckú prácu,
 • prehľad plnenia prílohy č. 4 Organizačnej smernice 3-U-056, https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/dolezite_dokumenty/2023/Vseob.kriteria_na_obsadzovanie_FM_profesorov_a_docentov...pdf
 • súhlas so spracovaním osobných údajov, pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín nástupu:

 • júl 2023

Platové podmienky:

 • podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 20.4.2023 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
OPaM
Študentská 2
911 50 Trenčín 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD v Trenčíne


Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.5.2023 o 14.00 hod.  v zasadačke dekanky Fakulty zdravotníctva TnUAD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica