Výberové konanie - docent - FZ

Zverejnené dňa: 30.09.2014

Dekan Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta docent  v študijnom odbore

7.4.1 Ošetrovateľstvo

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

 Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v nelekárskych vedách,
 • odborne spôsobilý na výkon povolania sestry, príp. spôsobilosť v zmysle zákona č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalších vzdelávacích zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (§ 78 ods. 3 bod d) zákona),
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Ošetrovateľstvo, 
 • vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Ošetrovateľstvo,
 • viacročná pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v danom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overená kópia dokladov o vzdelaní,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,  
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

     Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 10.10.2014  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2
911 50  Trenčín

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
dekan FZ

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica