Výberové konanie - docent - FZ

Zverejnené dňa: 20.04.2022

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

v odbore 46 Zdravotnícke vedy, študijný program Fyzioterapia

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské štúdium v lekárskych odboroch,
 • dosiahnutie vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Telovýchovné lekárstvo,
 • špecializácia v odbore: Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
 • minimálne 3-ročná pedagogická prax,
 • vedecko-výskumná činnosť v danom alebo v príbuznom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť v danom alebo v príbuznom odbore,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.

Iné požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, 
 • prehľad plnenia kritérií vyplývajúcich z Organizačnej smernice 3-FZ-001 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FZ TnUAD
 • https://fz.tnuni.sk/(uploads/media/3_FZ_001_Vseobecne_kriteria_obsadzovanie_prof_doc_FZ_TnUAD_2022
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Prihlášku do výberového konania, vrátane všetkých požadovaných dokladov s označením „výberové konanie“, zasielajte do 26.04.2022 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50 Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica