Výberové konanie - docent - FunGlass

Zverejnené dňa: 22.04.2022

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v študijnom odbore 16. Chemické inžinierstvo a technológie na celouniverzitnom pracovisku FunGlass

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie minimálnych kritérií celouniverzitného pracoviska FunGlass na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“, definovaných vo vnútornom predpise „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) TnUAD, alebo získaný vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 16. Chemické inžinierstvo a technológie,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 5 rokov,
 • publikačná aktivita v oblasti uvedeného odboru za ostatných 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác, 
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach,
 • prehľad plnenia minimálnych konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkcií docentov Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass (súvisiaca organizačná smernica je k nahliadnutiu na FunGlass TnUAD);
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 30.6.2022.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica