Výberové konanie - docent - FSEV

Zverejnené dňa: 15.12.2021

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania  na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje:

výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v študijnom odbore Ekonómia a manažment so zaradením na  Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne na  výučbu predmetov: Sociálne zabezpečenie, Sociológia práce, Systémy odmeňovania, Personálna a mzdová agenda.

Kvalifikačné predpoklady:

Zoznam požadovaných dokladov:

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály  s označením „výberové konanie“ zasielajte do 13.01.2022  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50  Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica