Výberové konanie - docent - FPT

Zverejnené dňa: 22.04.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v odbore  Strojárstvo

Požiadavky:

 • dosiahnutý vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania Materiály, Strojárstvo, alebo v príbuznom odbore, alebo dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Strojárstvo, alebo v príbuznom odbore,
 • odborná prax a pôsobenie vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danej oblasti odboru min. 3 roky,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností,
 • zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác a riešených projektov,
 • prehľad plnenia všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií docentov na Fakulte priemyselných technológií v Púchove TnUAD. Kritériá sú dostupné na: https://fpt.tnuni.sk/fileadmin/Dokumenty/2021/Kriteria_obsadzovanie_miest_prof_doc_FPT_2021_.pdf ,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Prihlášku s uvedenými materiálmi zasielajte do 30.09.2022 na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Ivana Krasku 491/30
020 01 Púchov
s označením „ výberové konanie“ 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica