Výberové konanie - docent - FPT

Zverejnené dňa: 04.04.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov
a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docent v  odbore Strojárstvo na Katedre materiálového inžinierstva Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa a pôsobenie v požadovanom študijnom odbore;
 • plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest docentov v súlade s Organizačnou smernicou 3-U-056;
 • odborná prax v oblasti atómovej silovej mikroskopie, diagnostiky a defektoskopie materiálov;
 • odborná znalosť hodnotenia mechanických a fyzikálnych vlastností progresívnych materiálov;
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka;
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti;
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania;
 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • prehľad o vedecko-výskumnej činnosti a publikačnej činnosti (za posledných 5 rokov s označením 3 najvýznamnejších publikačných výstupov) a prehľad ohlasov na vedeckú prácu;
 • prehľad plnenia prílohy č.1 Organizačnej smernice 3-U-056:

https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/dolezite_dokumenty/2023/Kriteria_na_obsadzovanie_FM_profesorov_a_docentov_F.pdf

 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín nástupu: 09/2023

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 15.05.2023 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD


Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta v odbore Strojárstvo na Katedre materiálového inžinierstva Fakulty priemyselných technológií v Púchove sa uskutoční dňa 19.06.2023 11,30 hod. v zasadačke dekanky Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica