Výberové konanie - docent - CUP Politológia

Zverejnené dňa: 24.02.2022

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov TnUAD vypisuje

výberové konanie na obsadenie

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent

na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • získaný vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačního a inauguračného konania Politické vedy, alebo príbuznom odbore,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní minimálne 5 rokov,
 • publikačná aktivita v oblasti študijného odboru za ostatných 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis, resp. vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
 • zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác, 
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach,
 • prehľad plnenia všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií docentov na Katedre politológie TnUAD (súvisiaca dokumentácia je k nahliadnutiu na sekretariáte KP TnUAD, resp. na webovej stránke TnUAD – Katedra politológie – vnútorné predpisy katedry),
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 7.3.2022 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica