Výberové konanie - docent - CUP Politológia

Zverejnené dňa: 27.03.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje

výberové konanie na obsadenie

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docent v študijnom odbore 26. Politické vedy na Katedre politológie TnUAD v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom odbore,
 • plnenie minimálních kritérií pre obsadzovanie funkčného miesta docent v súlade s Organizačnou smernciou 3-U-056,
 • participácia na domácích alebo zahraničných vedeckovýskumných projektoch,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach,
 • prehľad plnenia minimálních kritériíí na obsadzovanie funkcií docentov na Katedre politológie TnUAD v zmysle prílohy č. 6 Organizačnej smernice 3-U-056 
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: jún 2023

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 13.4.2023 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD


Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.5.2023 o 13.00 hod. v zasadačke na 1. poschodí (č. dverí 221) budovy B TnUAD, Študentská 1, Trenčín

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica