Výberové konanie - dekan - FZ

Zverejnené dňa: 27.02.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne vypisuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie dekan Fakulty zdravotníctva

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, so sídlom Študentská 1, 911 50 Trenčín

Pracovná náplň dekana fakulty:

Komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností fakulty, za hospodárne a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami a so zvereným majetkom.

Kvalifikačné a osobitné predpoklady na uchádzača

Uchádzač o funkčné miesto dekana musí: 

 • spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 • mať znalosť legislatívnych noriem, potrebných pre výkon funkcie:
  • zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
  • zákon č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností; a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • mať ukončený III. stupeň vysokoškolského štúdia v nelekárskych, lekárskych odboroch,
 • musí mať 5-ročnú prax v riadiacej funkcii vo verejnej správe,
 • mať minimálne dvojročnú klinickú prax v odbore,
 • musí ovládať aktívne aspoň jeden cudzí jazyk,
 • musí ovládať prácu s PC (Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, Outlook, Teams).

Ďalšie požiadavky na uchádzača:

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • flexibilnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihlášku do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • návrh merateľných ukazovateľov na účel zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania zabezpečovaného fakultou a úrovne výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty a ciele, ktoré vyplývajú z dlhodobého zámeru verejnej vysokej školy,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín nástupu:

 • september 2023

Platové podmienky:

 • podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné a osobitné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie – dekan FZ“ zasielajte do 31.3.2023 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Oddelenie personalistiky a miezd

Študentská 2
911 50 Trenčín 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD v Trenčíne


 

Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín

The rector of the Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín in accordance with Act No. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on the Modification and Amendment of Other Acts, in accordance with Act No. 552/2003 Coll. on the performance of work in the public interest and in accordance with the Selection Procedure Regulations to occupy the positions of university teachers, researchers, professors and associate professors and positions of senior employees of ADU in Trenčín lists

SELECTION PROCEDURE

to select the position of the dean of the Faculty of Healthcare

Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín, Študentská 1, 911 50 Trenčín, the Slovak Republic

Job description of the dean of the faculty:

Complex management and responsibility for the activities carried by the faculty, for efficient management of funds and entrusted property.

Special qualification requirements for the applicant

An applicant for the position of the dean must:

 • Meet the personal and moral requirements for the position,
 • Have knowledge of the legislative standards necessary to perform the position:
  • Act No. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to other acts,
  • Act No. 552/2003 Coll. on the performance of work in the public interest,
  • Act No. 269/2018 on ensuring the quality of higher education and on the modification and amendment of Act No. 343/2015 Coll. on public procurement and on the amendment of other acts, as amended,
  • Act No. 578/2004 Coll. on healthcare providers of healthcare workers, professional organizations in the healthcare and on amendments to other acts,
  • the Regulation of the Government of the Slovak Republic No. 296/2010 Coll. on the professional aptitude for the performance of the healthcare profession, the method of further education of healthcare workers, the system of specialized fields and the system of certified work activities; and other related generally binding legal regulations,
 • have completed doctoral degree in non-medical, or medical fields,
 • have 5 years of management experience in conducting a managerial role in public administration,
 • have at least two years of clinical experience in the field,
 • have an active command over at least one foreign language,
 • must be able to work with a PC (Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, Outlook, Teams).

Additional requirements for the applicant:

 • legal capacity,
 • communication, organizational and management skills,
 • flexibility, responsibility and reliability.

List of required documents:

 • application for the selection procedure,
 • structured professional resume,
 • certified copies of educational documents,
 • the proposal of measurable indicators for the purpose of increasing the quality of higher education provided by the faculty and the level of research, development and other creative activities of the faculty and the goals that result from the long-term intention of the public university,
 • the written consent of the applicant to the processing of personal data for the purposes of the selection procedure in accordance with Act No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data,
 • applicant's declaration on oath of legal capacity,
 • in case of successful completion of the selection procedure, it is necessary to submit an extract from the police records not older than three months.

Start day:

 • September 2023

Salary conditions:

 • According to Act NR SR No. 553/2003 Coll. on the remuneration of certain employees for the performance of work in the public interest and on the amendment of other acts.

The date and place of the selection procedure will be notified in written form to the registered applicants who meet the specified qualification and special prerequisites, within the specified period in accordance with applicable regulations. Applications received after the deadline will not be accepted.

Please send the materials marked “selection procedure – the dean of Faculty of Healthcare” by 31st March, 2023 to:

Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín
Payroll Department

Študentská 2
911 50 Trenčín 

Assoc. prof. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rector ADU in Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica