Výberové konanie - 3x výskumný pracovník - FŠT

Zverejnené dňa: 22.04.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dekanka Fakulty Špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD,

vypisuje výberové konanie na obsadenie:

3 pracovných miest výskumných pracovníkov

Kvalifikačné predpoklady:

  1. ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Strojárstvo, alebo v príbuzných technických odboroch;
  2. odborná prax a pôsobenie vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danej oblasti odboru min. 5 rokov;
  3. komunikatívnosť a organizačné schopnosti;
  4. schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť;
  5. aktívna znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka;
  6. občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis;
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác a riešených projektov za posledných 5 rokov;
  • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti;
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznam publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 07.05.2022.

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
dekanka FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica