Výberové konanie - 2x výskumný pracovník - FPT

Zverejnené dňa: 07.04.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

 • 2 pracovné miesta – výskumný pracovník zaradený na Centre pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore materiály, alebo v odbore strojárstvo;
 • odborná prax vo výskume min. 3 roky;
 • znalosť v oblasti experimentálno-numerických modelov a simulácií mechanických, fyzikálnych a chemických vlastností polymérnych materiálov a kompozitov;
 • odborná znalosť a skúsenosti pri meraní a vyhodnocovaní vulkanizačných a reologických charakteristík polymérnych zmesí, fyzikálno-chemických, fyzikálno-mechanických, termických, viskoelastických vlastností a morfológie polymérnych materiálov a kompozitov;
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti;
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť;
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka;
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný deň nástupu: 01.06.2022

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností;
 • zoznam vedecko-výskumnej činnosti;
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 22.04.2022 na adresu:
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Ivana Krasku 491/30
020 01 Púchov
s označením „výberové konanie“.

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
dekanka FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica