Výberové konanie - 2x odborný asistent - FZ

Zverejnené dňa: 01.06.2023

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne 

vypisuje
výberové konanie

na obsadenie dvoch pracovných miest vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste odborný asistent v odbore 25 Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady:  

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore 25 Ošetrovateľstvo,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore minimálne 5 rokov, 
  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore 25 Ošetrovateľstvo za ostatné 3 roky,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook. 

Iné požiadavky:  

  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť 

Zoznam požadovaných dokladov: 

Platové podmienky:  

Podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termín nástupu: September 2023 

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály, s označením „výberové konanie“, zasielajte do 14.06.2023 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva

Študentská 1
911 50 Trenčín

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD v Trenčíne 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica