Výberové konania - profesor - FPT

Zverejnené dňa: 06.05.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD  výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pre Fakultu priemyselných technológií so sídlom v Púchove:

 • 2 pracovné miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor v odbore  materiály na Katedru materiálových technológií a environmentu.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko – pedagogický titul profesor  v študijnom odbore 5.2.26 materiály, na ktorý sa viaže funkcia, alebo príbuzný študijný odbor,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 10 rokov,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť v oblasti uvedeného odboru za posledných 5 rokov,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť ,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti ,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. 

                Uvedené materiály zasielajte do 27.05.2016  na adresu:

                Fakulta priemyselných technológií v Púchove

                Ivana Krasku 491/30      

                020 01  Púchov

                s označením „výberové konanie“. 

 

Trenčín, 05.05.2016

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., v.r.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica