Výberové konania - odborný asistent - FPT

Zverejnené dňa: 06.07.2015

DEKAN

Fakulty priemyselných technológií v Púchove

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu priemyselných technológií so sídlom v Púchove:

 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore 5.2.7 strojárska technológia a materiály zaradeného na Katedre materiálového inžinierstva

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore 5.2.7 strojárska technológia a materiály, alebo v príbuznom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelaní min. 5 rokov,
 • odborník v oblasti mechanického skúšania materiálov,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň nástupu : 1.9.2015.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností  - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 23.7.2015 na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Personálne oddelenie
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov

s označením „ výberové konanie“ . 

Púchov, 02.07.2015

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica