Výberové konania - odborní asistenti - FSEV

Zverejnené dňa: 22.04.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 

Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja, nasledovne:

  • dve pracovné miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent v odbore 3.3 Ekonómia a manažment

POŽADUJEME:

·         dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom odbore,

·         odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 5 rokov,

·         publikačná  činnosť za ostatných 5 rokov,

·         aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,

·         občianska a morálna bezúhonnosť,

·         schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,

·         štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác.

 

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 3. 5. 2013. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 19. 4. 2013

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
dekan FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica