Výberové konania - Katedra politológie

Zverejnené dňa: 17.02.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor  Trenčianskej univerzity  Alexandra  Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na:

   1  funkčné miesto  vedúci Katedry politológie  Trenčianskej univerzity  A. Dubčeka    V Trenčíne

     Katedra politológie TnUAD v Trenčíne je celouniverzitným vedecko-pedagogickým pracoviskom, vykonávajúcim výskum a vzdelávanie v študijnom odbore politológia a v akreditovaných študijných programoch politológie. Hlavnou náplňou vedúceho katedry politológie TnUAD je najmä koncepčná, analytická, riadiac a kontrolná činnosť v pedagogickej, výchovno-vzdelávacej,  vedecko-výskumnej oblasti študijného programu politológia a plnenie povinností vedúceho zamestnanca v súlade s platnou legislatívou. Miestom výkonu práce je Trenčín.

            POŽADUJEME:

 • získaný vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v študijnom odbore politológia, história, alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia,
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť,
 • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní.

   1  pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii  docent  v študijnom odbore 3.1.6 politológia  na Katedre politológie TnUAD

POŽADUJEME:

 • získaný vedecko-pedagogický titul docent v  študijnom odbore 3.1.6 politológia, história alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 5 rokov,
 • negarantovanie študijného programu na inej vysokej škole,
 • publikačná aktivita z oblasti uvedeného študijného odboru za ostatných päť rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (AJ podmienkou)
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 28.2.2015. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne,  dňa 10.2.2015 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica