Výberové konania - docenti - FSEV

Zverejnené dňa: 22.04.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na:

  • jedno pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v odbore 3.3 Ekonómia a manažment  
  • jedno pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v odbore 3.1.1

Sociológia

POŽADUJEME:

  • získaný vedecko-pedagogický titul docent v požadovanom odbore,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 5 rokov,
  • publikačná  činnosť za ostatných 5 rokov,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 3. 5. 2013. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 18.4.2013

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
dekan FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica