Výberové konania - docent - FŠT

Zverejnené dňa: 20.07.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD,

vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 • jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály.

Kvalifikačné predpoklady:

 • získaný vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály alebo v príbuznom odbore,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 5 rokov,
 • organizačné a komunikačné schopnosti,
 • aktívna znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác a riešených projektov za posledných 5 rokov,
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace). 

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznam publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 31.7.2015.

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.               

V Trenčíne dňa 17.7.2015 

Ing. Jozef Kasala, PhD., v.r.
dekan FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica