Výberové konania - docent - FPT

Zverejnené dňa: 13.05.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove

Dekan Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so   Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a  docentov a funkcií vedúcich zamestnancov  výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

 • docent v odbore materiály Katedry materiálového inžinierstva

Požiadavky:

 • dosiahnutý vedecko – pedagogický titul docent v odbore 5.2.26 materiály, alebo príbuznom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov, publikované príspevky na zahraničných a domácich konferenciách,
 • odborná prax vo vedecko-pedagogickej oblasti min. 5 rokov,
 • odborník v oblasti tepelného spracovania materiálov,
 • odborník v oblasti metalografického hodnotenia materiálov,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň nástupu : 1.9.2016

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác,
 • zoznam publikovaných prác,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. 

Uvedené materiály zasielajte do 27.05.2016 na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Personálne oddelenie

Ivana Krasku 491/30      

020 01  Púchov

s označením „ výberové konanie“.

Púchov, 13.05.2016

prof. Ing. Ján Vavro, PhD., v.r.
dekan FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica