Voľby rektora 2013

AS TnUAD vyhlasuje voľby kandidáta na rektora TnUAD

Uznesenie

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
číslo 1/2013 z MZ AS dňa 14. 1. 2013

AS univerzity v súlade s § 9 ods. 1, písm. c) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so Štatútom univerzity a Dodatkom č. 1 Štatútu univerzity – články 56 a, 57, 58

v y h l a s u j e

voľby kandidáta na rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

podľa schváleného

harmonogramu prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnU AD.

 

Prijaté: 14. januára 2013

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS TnU AD


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica