Vyhlásili sme súťaž na dodávku výskumnej infraštruktúry

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlásilo verejnú súťaž na rozšírenie vedecko-výskumnej infraštruktúry, ktorá je spojená s rekonštrukciou priestorov, laboratórií a dobudovaním špičkového výskumného prístrojového vybavenia.

Predmetom je dodávka špeciálnej technológie a laboratórnych zariadení na účely realizácie vedeckého výskumu a vývoja a nevyhnutné stavebné úpravy, resp. úplné prispôsobenie priestorov špecifickým podmienkam, ktoré si zariadenia vyžadujú. Ďalej zriadenie nových laboratórií dodaním a inštaláciou, resp. zabudovaním technológie a laboratórnych zariadení, vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia nevyhnutných stavebných úprav súvisiacich s dodávkou a inštaláciou technológií a laboratórnych zariadení, ako aj s vybudovaním potrebného pracovného a sociálneho zázemia pre obslužný personál, zaškolenie personálu a záručný servis počas záručnej doby.

Predpokladaná hodnota zákazky je 7,3 mil. EUR a je spolufinancovaná z Európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Verejná súťaž na predmet nadlimitnej zákazky bola zverejnená v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania. Kompletná dokumentácia bola vopred ex ante posúdená Výskumnou agentúrou a Úradom pre verejné obstarávanie, pričom univerzita sa v procese obstarávania riadi odporúčaniami tohto úradu. Jednotliví uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 7. júla 2020.

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá počíta so zaobstaraním takmer štyroch desiatok zariadení, ktoré doplnia jeho súčasné technické vybavenie. Výber plánovaných prístrojov podliehal dôkladnému zmapovaniu existujúcej výskumnej infraštruktúry v Centre FunGlass a u partnerov medzinárodného konzorcia (CSIC Madrid, FAU Erlangen-Nurnberg, FSU Jena a Univerzita v Padove). To znamená, že nové prístroje budú môcť využívať na vedecké účely nielen výskumníci a doktorandi FunGlassu, ale aj špičkoví odborníci z partnerských domácich a zahraničných inštitúcií.

Nová moderná infraštruktúra tak Trenčianskej univerzite otvára priestor pre zvyšovanie kvality materiálového výskumu, pre získavanie nových vedeckých výsledkov a súčasne vytvára možnosti k intenzívnejšiemu zapájaniu sa do významných medzinárodných projektov so zahraničnými akademickými i priemyselnými partnermi.

Veríme, že úspešným obstaraním novej prístrojovej infraštruktúry, bude výskum realizovaný vedcami Centra FunGlass cenným prínosom pre špičkovú vedu v oblasti sklárskych vied a technológií v medzinárodnom meradle. Trenčianska univerzita tým potvrdí svoje miesto a konkurencieschopnosť medzi uznávanými európskymi vedecko-výskumnými inštitúciami. 

 

Projekt: CEGLASS „Centrum pre funkčné a funkcionalizované sklá“

ITMS kód: 313011R453

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica