Vedenie TnUAD pozvali na Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Vedenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozvali na Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, ktoré sa uskutočnilo 04. apríla 2013. Na stretnutí sa zúčastnil doc. Ing. Jozef HABÁNIK, PhD. – rektor TnUAD, doc. Ing. Dušan GALUSEK, PhD. - prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy, doc. Ing. Peter LIPTÁK, CSc. - dekan Fakulty špeciálnej techniky a Ing. Štefan PIVKO, PhD. - prodekan pre sociálnu starostlivosť a spoluprácu s praxou Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Okrem stretnutia s riaditeľom úradu Ing. Emilom KOŠÚTOM sa uskutočnilo i spoločné pracovné stretnutie s vedúcimi zamestnancami úradu. Na spoločnom pracovnom stretnutí riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT prezentoval prierez činnosti úradu, vrátane krátkeho historického prehľadu a venoval sa i hodnoteniu doterajšej spolupráce s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, s ktorou má úrad podpísanú dohodu o spolupráci. O odborných úlohách v rámci obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality informovali prítomní vedúci zamestnanci úradu.

Účastníci pracovného stretnutia sa tiež dohodli na spolupráci v niektorých nových študijných programoch univerzity. Vzhľadom k doterajšej dobrej spolupráci s univerzitou a predpokladov jej ďalšieho rozširovania sa účastníci spoločného pracovného stretnutia zhodli na spoločnej spolupráci a podpore Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica