Trenčianska univerzita vyvíja metódy na detekciu malých dronov

10.02.2023

Technologický pokrok v oblasti elektroniky viedol v posledných rokoch k rozvoju univerzálnych bezpilotných dronov. Ich použitie v civilnom sektore otvára nové možnosti, zároveň sa však ukázali ich možnosti použitia ako efektívnych bojových prostriedkov priamo v konflikte alebo pri prieskume situácie na bojisku. Alarmujúci je vysoký pomer spôsobenej škody vzhľadom k ich výrobnej cene. Základom obrany voči bezpilotným prostriedkom je ich včasná a spoľahlivá detekcia. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa zapojila do výzvy Ministerstva obrany SR - bezpilotné systémy a obrana proti nim a na Fakulte špeciálnej techniky vyvíja metódy na detekciu dronov v prízemných vrstvách atmosféry.

Profesionálni výrobcovia ako aj amatérski tvorcovia vlastných konštrukcií dronov so zameraním pre použitie v bojových podmienkach sa pochopiteľne snažia jednotlivé demaskujúce efekty rôznymi metódami potlačiť, sťažiť a znemožniť tak ich detekciu. Momentálne sa využívajú najmä optické a zvukové metódy, klasický Dopplerovský radar alebo identifikácia komunikácie dronu. Na Fakulte špeciálnej techniky sa primárne zamerali  na vývoj metód pre identifikáciu malých dronov, najmä koptér a UAV pohybujúcich sa v malých výškach pod hranicou radaru relatívne malými rýchlosťami.

Projekt vychádza z doterajších výskumných prác, ktoré boli realizované s partnerskými organizáciami a boli zamerané na sledovanie atmosférických nehomogenít, ako aj ich časový vývoj, primárne pre oblasť meteorológie, dopravy a poľnohospodárstva. Dron pohybujúci sa v atmosfére predstavuje z hľadiska sledovania vlastností atmosféry výraznú nehomogenitu, ktorú je možné identifikovať a lokalizovať. „Výskum bol založený na využití pozemných zdrojov elektromagnetickej energie, predovšetkým vysielačov mobilných operátorov a zameriaval sa na sledovanie javov v atmosfére, ako sú slabé zrážky, prívalové dažde, lokálne búrky, turbulencia, hmla, denný chod vlhkosti a ďalšie“, uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. Podstatou projektu je vývoj metód pasívnej detekcie s dôrazom na použitie pri malých dronoch pohybujúcich sa malou rýchlosťou. „Z technologického hľadiska je projekt zameraný najmä na metódy využívajúce minimálne hardwarové prostriedky s maximálnou podporou programového vybavenia, ktoré by umožnili kontinuálne a plošné sledovanie ohrozených oblastí“, doplnil rektor Habánik.

Fakulta získala dotáciu 111 000 tis. EUR na doplnenie a rozšírenie výskumného pracoviska o prístrojovú techniku a vybudovanie pracoviska na plošine umiestnenej na streche fakultnej budovy pre pracovné experimenty a merania v reálnych podmienkach. Prehĺbenie spolupráce medzi Trenčianskou univerzitou a Ministerstvom obrany SR bolo predmetom rokovania už na stretnutí s ministrom obrany Jaroslavom Naďom v lete 2021. Témou bolo najmä prepájanie vzdelávania s potrebami praxe, vzdelávanie odborníkov na špeciálnu a strojársku techniku alebo výskum a vývoj nových materiálov pre modernizáciu výzbroje ozbrojených síl, čo je veľká príležitosť pre študentov fakulty.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica