Rektor Trenčianskej univerzity poberá minimálnu mzdu

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pracuje od marca na univerzite za minimálnu mzdu. Rozdiel oproti pôvodnej mzde chce v rámci schvaľovania nového rozpočtu použiť ako motiváciu pre učiteľov a vedeckých pracovníkov. Oznámil to v súvislosti s postupnými uvoľňujúcimi opatreniami vlády proti Covid-19.

Jozef Habánik bol v parlamentných voľbách zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a po zložení sľubu zaradený do výboru pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport. Nakoľko nie je univerzitou dlhodobo uvoľnený na výkon tejto funkcie a stále mu beží funkčné obdobie na pozícii rektora, poberá od marca v súlade so zákonom o platových pomeroch ústavných činiteľov plat vo výške minimálnej mzdy a to počas celej doby mandátu poslanca parlamentu.

Pôvodne ročný plat rektora predstavoval v súlade so zákonom o odmeňovaní pri výkone prác vo verejnom záujme sumu 47 tisíc EUR. Rozdiel medzi pôvodným platom a minimálnou mzdou osobne navrhol v novom rozpočte použiť cielene pre učiteľov a vedeckých pracovníkov univerzity vytvorením Fondu podpory a pomoci.

„Vláda predstavila štyri fázy postupného uvoľňovania opatrení, pričom školy patria do štvrtej. Vyzerá to tak, že sa naozaj budeme môcť vrátiť k normálnemu životu do učební. Všetci máme za sebou ťažké obdobie, a preto som ako motiváciu pre našich učiteľov a vedcov navrhol ušetrené financie na môj plat prerozdeliť na konci každého roka tým, ktorí budú mať najlepšie výsledky. Do hodnotenia budú zapojení aj študenti, ktorí tak budú môcť podporiť najkvalitnejších učiteľov“, uviedol Jozef Habánik.

Rektor toto opatrenie navrhol na tento aj ďalšie roky. Tieto ušetrené finančné prostriedky by za normálnych okolností skončili v bežnej spotrebe tovarov a služieb. Práve preto ich navrhol použiť účelovo na podporu tvorivých zamestnancov, mladých výskumníkov a učiteľov s cieľom aktivizovať motiváciu k dosahovaniu excelentných výsledkov a formovania kvalitného prostredia.

V prostredí slovenských vysokých škôl ide o „novinku“, a preto rektor univerzity Jozef Habánik bude v procese schvaľovania návrhu rozpočtu univerzity žiadať najvyššie orgány vysokej školy, a to Akademický senát a Správnu radu o podporu tohto opatrenia.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica