Facebook Youtube Instagram

Obchodná verejná súťaž č. TnUAD/02/2019

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

v y h l a s u j e

 

Obchodnú verejnú súťaž č. TnUAD/02/2019

 

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

na predaj nehnuteľného majetku v Trenčíne, k. ú. Záblatie, ktorého je výlučným vlastníkom a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica