Naša univerzita spolupracuje so Združením miest a obcí SR

Trenčianska univerzita prehĺbila spoluprácu so Združením miest a obcí SR podpisom Memoranda. Strany zastúpené rektorom Jozefom Habánikom a za ZMOS Jozefom Božikom sa dohodli na vzájomnej podpore najmä v oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov z praxe na úseku verejnej správy, ekonomických a hospodárskych činností, financií, sociálnych vecí, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, manažmentu, informačných technológií, ako aj v oblasti vzdelávania, vedy, inovácií, výskumu a prepájania teórie a praxe.

Spolupráca bude prebiehať najmä vzájomnými konzultáciami a stretnutiami odborníkov, umožnením študentom vykonávať odbornú stáž v ZMOS, výskumnou a tvorivou činnosťou študentov pri spracovaní záverečných prác a pôsobením zamestnancov a členov ZMOS ako konzultantov, účasti zamestnancov ZMOS na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných univerzitou, využívaním odborných poznatkov a skúseností v rámci pedagogického procesu.

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica