Memorandum medzi FPT so sídlom v Púchove a TnUAD v Trenčíne

Na zasadnutí Akademickej obce Fakulty priemyselných technológií v Púchove dňa 11. decembra 2012 za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. a povereného rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. bolo podpísané memorandum o zachovaní Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako fakulty univerzitného typu.

Minister školstva Dušan Čaplovič vyjadril presvedčenie že po zmenách vo vedení univerzity sa situácia skonsoliduje a fakulta potvrdí svoje postavenie univerzitného pracoviska.

Poverený rektor TnUAD Jozef Habánik zdôraznil potrebu maximálnej pozornosti a prípravy na proces komplexnej akreditácie univerzity v roku 2014.

Cieľom memoranda je podporiť všeobecný rozvoj fakulty a vytvoriť podmienky na zachovanie jej sídla v Púchove.

Do procesu komplexnej akreditácie v roku 2014 vstupuje univerzita so všetkými svojimi fakultami a súčasťami spoločne, s cieľom dosiahnuť hodnotenie vysokej školy univerzitného charakteru.

 

Referát vzťahov s verejnosťou

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica