Facebook Youtube Instagram

II. kolo Obchodnej verejnej súťaže č. TnUAD/01/2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v y h l a s u j e II. kolo

 

Obchodnej verejnej súťaže č. TnUAD/01/2019

 

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

na predaj nehnuteľného majetku na ulici M. R. Štefánika č. 20 v Trenčíne, ktorého je výlučným vlastníkom a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica