Dohoda s Úradom vlády SR posilní vzájomnú spoluprácu

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik a vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci s cieľom rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a posilniť tak prípravu študentov na prácu v oblasti verejnej správy.

Podpis dohody je strategickým krokom, ktorý má zvýšiť kvalitu vzdelávania budúcich zamestnancov verejnej správy, posilniť väzby medzi Úradom vlády SR a akademickou obcou, využívať najnovšie poznatky z vedy a výskumu v praxi a prispieť k rozvoju inovatívnych riešení pre výzvy verejnej správy.

Spolupráca sa bude realizovať vzájomnými konzultáciami a výmenou skúseností odborníkov z praxe a akademickej obce, odbornými stážami pre našich študentov na Úrade vlády SR, prednáškami a seminármi odborníkov Úradu vlády SR na univerzite, spoluprácou na vedeckých projektoch a propagačno-vzdelávacích aktivitách.

Veríme, že táto spolupráca bude prospešná pre obe strany a bude mať pozitívny vplyv na rozvoj verejnej správy na Slovensku.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica