Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. sa zúčastnil na 63. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora sa dňa 7. decembra 2012 zúčastnil na 63. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo v priestoroch Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Témou rokovania bola okrem iného aj metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013 a pripravovaná novela vyhlášky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica