Aktualizácia harmonogramu študia

Trenčianska univerzita prerušuje prezenčnú výučbu až do odvolania, zapísaným študentom vráti poplatok za prijímacie konanie a študentov oslobodí od poplatkov za ubytovanie.

Prezenčná forma výučby na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude prerušená až do odvolania. Vyučovanie bude naďalej pokračovať v dištančnom režime, t. j. učitelia komunikujú so svojimi študentmi elektronickou formou prostredníctvom e-learningu, Akademického informačného systému, fakultných chatov, cez Skype, cloudové úložiská a ďalšie nástroje, pričom študenti majú zabezpečený vzdialený prístup ku všetkým študijným materiálom vrátane univerzitnej knižnice.

Praktické laboratórne cvičenia na Fakulte zdravotníctva, Fakulte priemyselných technológií a Fakulte špeciálnej techniky prebehnú v náhradnom termíne, pravdepodobne na prelome mesiacov jún a júl.

Vykonanie zápočtov a skúšok bude predĺžené až o 2 týždne do 11. júla. Prebehne predovšetkým v dištančnom režime, vo výnimočných prípadoch v termíne od 29. júna aj prezenčnou formou za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

Upravené sú tiež termíny štátnych záverečných skúšok, ktoré pravdepodobne prebehnú začiatkom júla, v doktorandskom štúdiu až  v poslednom augustovom týždni. Aktualizovaný harmonogram organizácie štúdia pre letný semester akademického roka 2019/2020 zverejnia jednotlivé fakulty na svojich webových  stránkach.

Rektor univerzity Jozef Habánik sa rozhodol odpustiť poplatok za ubytovanie za mesiac apríl študentom, ktorí sú ubytovaní v študentskom domove, ale ho aktuálne nevyužívajú, pretože sa vzdelávajú z domu.

Zároveň univerzita venuje zvýšenú pozornosť a pomoc zahraničným študentom, ktorí sú ubytovaní  na internátoch a pre uzatvorené hranice nemôžu vycestovať domov.

V rámci programu Erasmus+ budú po dohode s Bieloruskou ambasádou dňa 2. apríla 2020 repatriovaní 4 študenti Bieloruskej štátnej technologickej univerzity. Dvaja študenti Fakulty priemyselných technológií, ktorí boli na vzdelávacom pobyte na univerzite Braganca v Portugalsku a tento pobyt predčasne ukončili sa aktuálne nachádzajú v karanténnom zariadení Ministerstva vnútra SR.

Zároveň boli upravené aj lehoty a podmienky v prijímacom konaní. Prihlášky na univerzitu a jej fakulty na bakalárske študijné programy je možné podať až do konca júna 2020, tam kde sú prijímacie skúšky do 15. júna 2020 (prijímacie skúšky sa budú konať až po uskutočnení maturitných skúšok). Prihlášku na štúdium stačí podať elektronicky a ostatné potrebné dokumenty, ako napríklad výpis známok alebo lekárske potvrdenie stačí dodať ku dňu zápisu na štúdium. Na študijné programy 2. stupňa je možné podať prihlášku až do 10. júla 2020.

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacou skúškou.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica