Stratégia a rozvoj

Prorektor pre stratégiu a rozvoj zastupuje rektora tým, že plánuje, organizuje, vedie a kontroluje oblasť stratégie a rozvoja kvality, internej evaluácie, modernizácie knižničných služieb, rozvoja dobrej kreatívnej praxe, vrátane väzieb medzi výskumnou, vzdelávacou a podnikateľskou činnosťou, v súlade s poslaním, víziou a dlhodobým zámerom TnUAD.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica