Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín

Názov projektu

Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom  Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín

Kód ITMS

26120130026

Operačný program

Vzdelávanie

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond, Štátny rozpočet

Prioritná os

Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ

Opatrenie

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Cieľ projektu

Zvyšovať kvalitu vzdelávania, podporiť inovácie v obsahu, formách a metódach vzdelávania seniorov na Univerzite 3. veku pri TnUAD Trenčín

Špecifický cieľ projektu

 

  • Tvorba nových programov neformálneho vzdelávania zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov
  • Rozšírenie obsahového zamerania a podpora inovácií štúdia na UTV TnUAD Trenčín podporujúcich aktívne starnutie.

 

Miesto realizácie

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Termín realizácie

09/2013 – 02/2015

Rozpočet projektu

162 540,6 Eur

Web stránka projektu

http://utv.tnuni.sk/

Kontakt a info

Ing. Tomáš Hanulík,

projektový manažér, tomas.hanulik@tnuni.sk   


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica