Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi

Názov projektu

Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi

Kód ITMS

26220220083

Operačný program

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie

2.2: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Miesto realizácie

Študentská 2, 911 50 Trenčín; Trenčianska 863/66, Nová Dubnica

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ – RMC s.r.o.

Partner 1 – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Termín realizácie

10/2010 - 05/2014

Rozpočet projektu

1.489.159,30 €, z toho TnUAD 289.055,30 €

Kontakt a info

Ing. Ingrid Hierwegová, projekt manažér za partnera 1 TnUAD, ingrid.hierwegova@tnuni.sk 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica