Modernizácia infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Názov projektu

Modernizácia infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Kód ITMS

26250120014

Operačný program

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja, Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

5 Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie

5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Cieľ projektu

Skvalitnenie pedagogického procesu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka  prostredníctvom rekonštrukcie budov  a modernizácia ich vnútorného vybavenia IKT technikou

Špecifický cieľ projektu

Rekonštrukcia a modernizácia strategických objektov TnUAD:

  • Budovy Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD na Študentskej ul. č. 3, konkrétne jej prízemnej časti
  • Budovy Fakulty špeciálnej techniky TnUAD
  • Budovy rektorátu TnUAD na Študentskej ul. č. 2, konkrétne laboratórnych priestorov VILA na 3. poschodí.

Modernizácia vnútorného vybavenia univerzity najmodernejšou IKT technikou za účelom aplikovania princípov informačnej spoločnosti do pedagogického procesu.

Miesto realizácie

Trenčín Púchov – FSEV, FŠT, FPT, VILA

Termín realizácie

06/2009 - 05/2011

Rozpočet projektu

4 929 683,32 Eur

Web stránka projektu

http://www.tnuni.sk/modernizacia/

Kontakt a info

Ing. Tomaš Hanulik, projekt manažér, tomas.hanulik@tnuni.sk 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica