Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

Názov projektu

Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

Kód ITMS

26110230073

Operačný program

Vzdelávanie

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Cieľ projektu

Zvýšenie efektivity správy a riadenia na rektoráte Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

Špecifický cieľ projektu

Vybudovanie efektívnej správy a riadenia na rektoráte TnUAD prostredníctvom zavedenia elektronického dokument manažment systému, vzdelávania pracovníkov rektorátu a zavádzania inovácií riadiacich procesov

Miesto realizácie

rektorát TnUAD , Študentská 2, 911 50 Trenčín

Termín realizácie

12/2012 - 05/2015

Rozpočet projektu

687 740,40 €

Web stránka projektu

www.tnuni.sk/efektivny-manazment

Kontakt a info

Ing. Tomaš Hanulik, projekt manažér, tomas.hanulik@tnuni.sk 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica