Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie

Názov projektu

Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie

Kód ITMS

26210120019

Operačný program

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie

1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry

výskumu a vývoja

Cieľ projektu

Modernizácia a dobudovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja za účelom zvýšenia schopnosti TnUAD efektívne spolupracovať so subjektmi výskumu a vývoja doma i zahraničí

Špecifický cieľ projektu

Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia prostredníctvom technického vybavenia pracoviska HBO

Miesto realizácie

Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 2, Trenčín, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín

Termín realizácie

10/2012 - 03/2014

Rozpočet projektu

3 053 569,36€

Web stránka projektu

 www.tnuni.sk/hbo

Kontakt a info

Ing. Zuzana Jakubíková, PhD, projektový manažér, zuzana.jakubikova@tnuni.sk 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica