Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov

Názov projektu

Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov

Kód ITMS

26110230009

Operačný program

Vzdelávanie

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Cieľ projektu

Skvalitnenie výstupov vzdelávania TnUAD a zvýšenie kvality a flexibility vzdelávania prostredníctvom zavádzania inovatívnych foriem vzdelávania

Špecifický cieľ projektu

Inovovať formy vzdelávania na vysokej škole pre potreby vedomostnej spoločnosti.

Miesto realizácie

Trenčín, Púchov  - FŠT, FSEV, FZ, CUP, Vila

Termín realizácie

9/2010 - 10/2013

Rozpočet projektu

938 198,29 €

Web stránka projektu

www.digitalizacia.tnuni.sk

Kontakt a info

Ing. Elza Kočíková, projektový manažér, elza.kocikova@tnuni.sk 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica