Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály

Názov projektu

Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály

Kód ITMS

26220120056

Operačný program

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja, Štátny rozpočet

Prioritná os

2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadnárodnej spolupráce

Cieľ projektu

Podpora excelentného výskumu v oblasti keramiky, skla a silikátových materiálov s dôrazom na rozvoj potrebnej infraštruktúry a medzinárodnej spolupráce

Špecifický cieľ projektu

1.  Vybavenie Centra excelentnosti špičkovou prístrojovou technikou a modernou IKT infraštruktúrou

2.  Vybudovanie formálnej štruktúry Centra excelentnosti a zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti

3.  Výskum a posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti progresívnej keramiky, skla a silikátových materiálov

Miesto realizácie

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Watsonova 47, 040 01 Košice

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ – Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied

Partner 1 – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Partner 2 – Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach

Termín realizácie

09/2010 – 08/2013

Rozpočet projektu

3 976 900,20 €, z toho TnUAD 1 323 800,00 €

Web stránka projektu

www.ceksim.eu

Kontakt a info

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. - projektový manažér za prijímateľa, dusan.galusek@tnuni.sk , Ing. Tomáš Hanulík,

finančný manažér a manažér pre publicitu za TnUAD, tomas.hanulik@tnuni.sk


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica