Projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ

Projekty štrukturálnych fondov EÚ realizované Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, na základe schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy.


Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe

Operačný programVzdelávanie
Prioritná os1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
ITMS26110230118
Časový rámec realizácie projektu1/2014 - 12/2015
Webová stránka projektuhttp://www.tnuni.sk/centratech
Viac informácií

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie

Operačný programVzdelávanie
Prioritná os1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
ITMS26110230099
Časový rámec realizácie projektu9/2013 - 8/2015
Webová stránka projektu
Viac informácií

Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

Operačný programVzdelávanie
Prioritná os1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
ITMS26110230073
Časový rámec realizácie projektu12/2012 - 05/2015
Webová stránka projektuwww.tnuni.sk/efektivny-manazment
Viac informácií

Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom  Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín

Operačný programVzdelávanie
Prioritná osĎalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ
Opatrenie2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
ITMS26120130026
Časový rámec realizácie projektu09/2013 – 02/2015
Webová stránka projektuhttp://utv.tnuni.sk/
Viac informácií

Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi

Operačný programVýskum a vývoj
Prioritná os2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie2.2: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
ITMS26220220083
Časový rámec realizácie projektu10/2010 - 05/2014
Webová stránka projektu
Viac informácií

Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie

Operačný programVýskum a vývoj
Prioritná os1 Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
ITMS26210120019
Časový rámec realizácie projektu10/2012 - 03/2014
Webová stránka projektuwww.tnuni.sk/hbo
Viac informácií

Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov

Operačný programVzdelávanie
Prioritná os1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
ITMS26110230009
Časový rámec realizácie projektu9/2010 - 10/2013
Webová stránka projektuwww.digitalizacia.tnuni.sk
Viac informácií

Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály

Operačný programVýskum a vývoj
Prioritná os2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadnárodnej spolupráce
ITMS26220120056
Časový rámec realizácie projektu09/2010 – 08/2013
Webová stránka projektuwww.ceksim.eu
Viac informácií

Modernizácia infraštruktúry Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Operačný programVýskum a vývoj
Prioritná os5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
ITMS26250120043
Časový rámec realizácie projektu06/2009 - 05/2011
Webová stránka projektuhttp://www.tnuni.sk/modernizacia/
Viac informácií

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica